จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้1.บอกองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ได้

2.อธิบายหน้าที่ของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ได้

3.บอกประเภทของซอฟต์แวร์ได้

4.อธิบายหน้าที่ของบุคลากรทางคอมพิวเตอร์และข้อมูลต่างๆ ได้

5.อธิบายหลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

6.มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ที่ครูสามารถสังเกตได้ขณะทำการสอนในเรื่อง

6.1 ความมีมนุษยสัมพันธ์
6.2ความมีวินัย
6.3 ความรับผิดชอบ
6.4ความซื่อสัตย์สุจริต
6.5 ความเชื่อมั่นในตนเอง
6.6การประหยัด
6.7 ความสนใจใฝ่รู้
6.8การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน
6.9ความรักสามัคคี
6.10 ความกตัญญูกตเวที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น