สมรรถนะรายวิชา และเนื้อหาสาระ


สมรรถนะรายวิชา

 รหัสวิชา 3204 - 2106 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน ของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
2.แสดงความรู้เกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่ายเครื่องลูกข่าย และอุปกรณ์พกพา
3.ติดตั้งและใช้ระบบปฏิบัติการทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด (Proprietary) และระบบที่
เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard)


เนื้อหาสาระ

1.องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

2.ฮาร์ดแวร์

3.ซอฟต์แวร์

4.บุคลากรทางคอมพิวเตอร์และข้อมูลต่างๆ


5.หลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น